ศาลพระภูมิสุขทวี (ช่อฟ้า)
ศาลพระภูมิสุขทวี (ช่อฟ้า)

ศาลพระภูมิสุขทวี (ช่อฟ้า)

ขนาดฐานล่าง
33 x 33
ซ.ม.
ขนาดจาน
57 x 71
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
202
ซ.ม.