เจริญทรัพย์ เสานาคใหญ่
pic12

เจริญทรัพย์ เสานาคใหญ่

ขนาดฐานล่าง
57 x 57
ซ.ม.
ขนาดจาน
125 x 125
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
283
ซ.ม.